Sopimukset

Sopimus poliisin ja vapaaehtoisjärjestöjen yhteistoiminnasta (POL-2020-33698)

Poliisihallitus ja Vapepan koordinaatiojärjestöt (Suomen Punainen Risti, Suomen Meripelastusseura ja Suomen Lentopelastusseura) ovat yhteisellä sopimuksella sopineet vapaaehtoisten käytöstä poliisiviranomaisen tukena.

Sopimus määrittelee yhteistoiminnan yleisellä tasolla, sekä toiminnasta maksettavat palkkiot, korvaukset ja laskutusmenettelyt. Lisäksi siinä sovitaan poliisin Vapepa-yhteyshenkilöistä, jotka toimivat myös poliisin edustajina Vapepan maakuntatoimikunnissa.

Poliisihallituksen ohje

Poliisihallituksen laatima poliisin sisäinen ohje (POL-2018-49972, Kadonneen henkilön etsintä ja poliisitutkinta) yhteistoiminnasta vapaaehtoisjärjestöjen kanssa. Ohje kuvaa muun muassa vapaaehtoisille soveltuvat tehtävät, ja ohjeistaa toimintaa muutenkin varsinaista sopimusta tarkemmin.

Ohjeen mukaan vapaaehtoisia voidaan käyttää

  • etsintä- ja pelastustehtävissä
  • poliisin suorittamaa esitutkintaa ja poliisitutkintaa tukevassa tehtävässä
  • poliisin henkilöstön huoltotehtävissä
  • poliisin henkilöstön ja materiaalin kuljettamiseen vapaaehtoisjärjestön vesi- tai ilmakuljetuskalustoa käyttäen
  • poliisin toimialaan kuuluvien tehtävien yhteydessä syntyvissä avustamistehtävissä, joihin ei sisälly merkittävää julkisen vallan käyttöä

Poliisihallituksen ja Lentopelastusseuran välinen sopimus yhteistoiminnasta

Poliisihallitus ja Lentopelastusseuran välisellä yhteistoimintasopimuksella täydennetään voimassa olevaa sopimusta poliisin ja vapaaehtoisjärjestöjen yhteistoiminnasta (POL-2015-14615). Täydentävä sopimus mahdollistaa Lentopelastusseuran koordinoiman ilma-aluksen käyttämisen myös muihin kuin edellä mainitussa vapaaehtoisjärjestöjen yhteistoimintasopimuksessa sovittuihin etsintätehtäviin.

Sisäministeriön pelastusosaston ja Lentopelastusseuran välinen sopimus (SMDno-2019-359)

Sisäministeriön pelastusosaston ja Lentopelastusseuran välisellä sopimuksella sovitaan vapaaehtoisen pelastuslentotoiminnan koulutustarjonnasta, valmiuden ylläpitämisestä ja niiden korvauksista. Sopimukseen liittyy kolme liitettä, jotka määrittävät sisäministeriön tuen perusteena olevan koulutus- ja valmiustoiminnan, sekä näihin liittyvät korvaukset.

Sisäministeriön ilma-alusohje

Sisäministeriön pelastusosaston vuonna 2009 laatima, nyt jo osin vanhentunut ilma-alusohje ohjeistaa poliisi- ja pelastusviranomaisten menettelyt ilma-alusten saamiseksi operaatioiden tueksi. Ohjeen mukaan viranomaisen apuna käytetään valtion ilma-alusta. Valtion ilma-alus puolestaan on Ilmailulain määritelmän mukaan mikä hyvänsä ilma-alus, jolle viranomainen on antanut etsintä- tai pelastustehtävän.

Metsäpalovalvontalentosopimukset

  • Suomi on jaettu 22 palovalvontareittiin (2019-). Metsäpalovalvontaa koordinoimaan asetettu Pohjois-Suomen Aluehallintovirasto kilpailuttaa reitit vuosittain tai joka toinen vuosi.
  • Vuonna 2021 Lentopelastusseuran jäsenyhdistykset toimivat palveluntuottajina 20 reitillä.
  • Valvontalennot käynnistetään Ilmatieteen laitoksen reittikohtaisen metsäpaloindeksin mukaan. Palveluntuottajat lentävät lennot itsenäisesti.
  • Sopimukseen kuuluvat palveluntuottajat voidaan hälyttää myös savuhavainnon tarkastuslennolle.
  • Lentopelastusseuran koulutusjärjestelmä kouluttaa myös metsäpalojen tähystyslentosopimusten mukaisiin tehtäviin.

TAKAISIN VIRANOMAIS-ETUSIVULLE

020 728 9500 (24/7)