Sopimukset

Poliisihallituksen ja vapaaehtoisjärjestöjen (Vapepa) välinen sopimus

Poliisihallitus ja Vapepan koordinaatiojärjestöt (Suomen Punainen Risti, Suomen Meripelastusseura ja Suomen Lentopelastusseura) ovat yhteisellä sopimuksella sopineet vapaaehtoisten käytöstä poliisiviranomaisen tukena.

Sopimus määrittelee yhteistoiminnan yleisellä tasolla, sekä toiminnasta maksettavat palkkiot, korvaukset ja laskutusmenettelyt. Lisäksi siinä sovitaan poliisin Vapepa-yhteyshenkilöistä, jotka toimivat myös poliisin edustajina Vapepan maakuntatoimikunnissa.

Poliisihallituksen ohje

Poliisihallituksen laatima poliisin sisäinen ohje yhteistoiminnasta vapaaehtoisjärjestöjen kanssa. Ohje kuvaa muun muassa vapaaehtoisille soveltuvat tehtävät, ja ohjeistaa toimintaa muutenkin varsinaista sopimusta tarkemmin.

Ohjeen mukaan vapaaehtoisia voidaan käyttää

  • etsintä- ja pelastustehtävissä
  • poliisin suorittamaa esitutkintaa ja poliisitutkintaa tukevassa tehtävässä
  • poliisin henkilöstön huoltotehtävissä
  • poliisin henkilöstön ja materiaalin kuljettamiseen vapaaehtoisjärjestön vesi- tai ilmakuljetuskalustoa käyttäen
  • poliisin toimialaan kuuluvien tehtävien yhteydessä syntyvissä avustamistehtävissä, joihin ei sisälly merkittävää julkisen vallan käyttöä

Poliisihallituksen ja Lentopelastusseuran välinen sopimus yhteistoiminnasta

Poliisihallitus ja Lentopelastusseuran välisellä yhteistoimintasopimuksella täydennetään voimassa olevaa sopimusta poliisin ja vapaaehtoisjärjestöjen yhteistoiminnasta (POL-2015-14615). Täydentävä sopimus mahdollistaa Lentopelastusseuran koordinoiman ilma-aluksen käyttämisen myös muihin kuin edellä mainitussa vapaaehtoisjärjestöjen yhteistoimintasopimuksessa sovittuihin etsintätehtäviin.

Sisäministeriön pelastusosaston ja Lentopelastusseuran välinen sopimus

Sisäministeriön pelastusosaston ja Lentopelastusseuran välisellä sopimuksella sovitaan vapaaehtoisen pelastuslentotoiminnan koulutustarjonnasta, valmiuden ylläpitämisestä ja niiden korvauksista. Sopimukseen liittyy kolme liitettä, jotka määrittävät sisäministeriön tuen perusteena olevan koulutus- ja valmiustoiminnan, sekä näihin liittyvät korvaukset.

Sisäministeriön ilma-alusohje

Sisäministeriön pelastusosaston laatima ilma-alusohje ohjeistaa poliisi- ja pelastusviranomaisten menettelyt ilma-alusten saamiseksi operaatioiden tueksi. Ohjeen mukaan viranomaisen apuna käytetään valtion ilma-alusta. Valtion ilma-alus puolestaan on Ilmailulain määritelmän mukaan mikä hyvänsä ilma-alus, jolle viranomainen on antanut etsintä- tai pelastustehtävän.

Metsäpalovalvontalentosopimukset

  • Suomi on jaettu 22 palovalvontareittiin (2019). Metsäpalovalvontaa koordinoimaan asetettu Pohjois-Suomen Aluehallintovirasto kilpailuttaa reitit vuosittain tai joka toinen vuosi.
  • Vuonna 2018 Lentopelastusseuran jäsenyhdistykset hoitivat 23 reittiä. Lentoja lennettiin kuivan kesän takia ennätysmäärä.
  • Valvontalennot käynnistetään Ilmatieteen laitoksen reittikohtaisen metsäpaloindeksin mukaan. Jäsenyhdistykset lentävät lennot itsenäisesti.
  • Sopimukseen kuuluvat jäsenyhdistykset voidaan hälyttää myös savuhavainnon tarkastuslennolle.
  • Lentopelastusseuran koulutusjärjestelmä tai muu Pohjois-Suomen Aluehallintoviraston hyväksymä koulutus ovat toistaiseksi ainoat toimintaan oikeuttavat koulutusmenettelyt.

TAKAISIN VIRANOMAIS-ETUSIVULLE

020 728 9500 (24/7)