Öljyntorjunta

“Vapaaehtoiset öljyntorjunnassa” -hanke

x

Hankemäärittely

Hankkeelle on perustettu kotisivut, www.vapaaehtoisetoljyntorjunnassa.fi.

Kotisivuilta löytyy paljon erilaista tietoa ja materiaalia.

Tästä voit katsoa Vapepan “Vapaaehtoiset öljyntorjunnassa” -esittelyvideon

Hankemäärittely on seuraavanlainen:

“Vapaaehtoiset öljyntorjunnassa on Reijo Rautauoman säätiön rahoittama hanke, jonka tavoitteena on kasvattaa vapaaehtoisjärjestöjen ja kansalaisten aktiivisuutta onnettomuuksiin varautumisessa, sekä tehostaa kansallista öljyntorjuntavalmiutta.

Hanke toteutetaan yhteistyössä Vapepan jäsenjärjestöjen (WWFMPKSLPSSMPSSPR) kesken.

Hankkeessa viranomaisten avuksi muodostetaan alueellisia koulutettuja vapaaehtoisjoukkoja, jotka ymmärtävät toimintansa luonteen pelastustoiminnan osana, kykenevät toimimaan viranomaisjohdon alaisuudessa sekä pystyvät tarvittaessa itsenäisesti organisoimaan toimintansa.”

x

Suomen Lentopelastusseuran (SLPS) rooli yhtenä Vapaaehtoisen pelastuspalvelun (Vapepa) toimijana

Ilma-alusten käyttö öljyntorjunnassa keskittyy ilmatiedusteluun, joka puolestaan jakautuu kahteen eri osaan, alkuvaiheen tiedusteluun ja paikalliseen tiedusteluun.

Rajavartiolaitos vastaa ilma-alustoiminnoista merialueella, joten Lentopelastusseuran toiminta rajoittuu saaristoalueelle ja sisävesille. Vapaaehtoinen ilmatiedustelu täydentää viranomaistoimintaa, SLPS:n kiinteäsiipiset ilma-alukset voivat ilmailuradion välityksellä porrastaa itsensä helposti RVL:n kiinteä- ja pyöriväsiipiseen kalustoon. Miehittämättömien ilma-alusten (UAS) ja moottorivarjoliitimien (MOVA) käyttö on koordinoitava tarkemmin.

Hankkeeseen liittyen Suomen Pelastusalan Keskusliitto ry (SPEK) on tuottanut kaksi ilma-alustoimintaa ohjaavaa dokumenttia, “Vapaaehtoistoiminnan johtaminen ja organisointi öljyvahingon torjunnassa” sekä “Vapaaehtoisille soveltuvat tehtävät öljyvahingon torjunnassa“.

Alkuvaiheen tiedustelu

Öljyvahingon rajoittaminen helpottuu, mikäli öljyä ei pääse rannoille saakka. Tästä syystä alusten öljypäästöjen tiedustelulla on kiire. Helpointa öljypäästön laajuuden ja suuntautumisen tiedustelu on ilmasta, mikäli aallokko ei ole kovin vahvaa, päästö erottuu jo kauas. Toki myös rannalta leviämään päässeen öljyn levinneisyys näkyy ilmasta hyvin.

x

Alkuvaiheen tiedustelussa tilannetta johtava viranomainen voi ottaa SLPS:n suoraan omaan johtoonsa, ja hälyttää ilma-aluksia seuran 24/7 hälytysnumerosta. Tällä hetkellä ilma-aluksissa on valmius näkötiedusteluun, rajoitetusti valokuvaamiseen, tarkkaan paikannukseen sekä yhteyksiin Virve-päätelaitteilla, joiden puheryhmät ovat pelastuslaitosten numeroavaruudessa.

Tulokset välitetään reaaliaikaisesti puheella halutussa Virve-puheryhmässä sekä lennon jälkeen kirjallisesti SLPS:n tilannekeskuksen kautta.

Paikallinen tiedustelu

Kun öljypäästön puhdistustyöt ranta-alueilla alkavat, siirrytään yleistiedustelusta tarkempaan paikalliseen tiedusteluun. Tällä voidaan kartoittaa vaikeakulkuisia paikkoja sekä saastumisen määrää, ja tietojen perusteella kohdentaa torjunta- ja puhdistusryhmiä oikeille alueille.

Paikallinen tiedustelu onnistuu kiinteäsiipisellä ilma-aluskalustolla, mutta vielä paremmin UAS- ja MOVA -kalustoilla. Kesällä 2022 kahdeksan UAS-ryhmää on hälytettävissä, Helsingissä, Hyvinkäällä, Riihimäellä, Tampereella, Jyväskylässä, Viitasaarella, Kuopiossa ja Oulussa.

Johtaminen

SPEK:n dokumentti vapaaehtoistoiminnan johtamisesta määrittää johtamisvastuut alkuvaiheessa seuraavasti:

LÄHDE: ”Vapaaehtoistoiminnan johtaminen ja organisointi öljyvahingon torjunnassa”, SPEK

 

Alkuvaiheen tiedustelussa noudatetaan kaavion vasemmanpuoleista osaa, jossa SLPS on suoraan viranomaisjohdossa. Viranomaisen ja ilma-aluksen välissä linkkinä on SLPS:n valmiuspäivystäjä.

Siirryttäessä paikalliseen tiedusteluun SLPS:n ilma-alustoiminta voidaan viranomaisen määräyksestä siirtää vapaaehtoistoiminnan johdolle (oikeanpuoleinen osa). Vapaaehtoisjohtaja ja seuran valmiuspäivystäjä sopivat järkevimmän käyttöperiaatteen eri ilma-aluksille. Kiinteäsiipisten osalta valmiuspäivystäjän on hyvä toimia edelleen linkkinä, UAS- ja MOVA -yksiköiden osalta ne voidaan antaa paikallisten yksiköiden johtoon. Seuran valmiuspäivystäjä koordinoi kuitenkin edelleen kokonaisuutta.

020 728 9500 (24/7)