Metsäpalojen lentotähystyksen osaamisen kehittämisen ohjausryhmän aloituskokous

Metsäpalojen lentotähystystoiminnan osaamisen kehittämisen -hanke

Tiistaina 18. kesäkuuta kokoontui ensimmäistä kertaa metsäpalojen lentotähystyksen osaamisen kehittämishankkeen ohjausryhmä. Kokous järjestettiin Teamsin kautta, ja sen tarkoituksena oli tuoda yhteen asiantuntijoita ja viranomaisia parantamaan metsäpalojen havaitsemis- ja torjuntatoimia.

Metsäpalojen lentotähystys

Pohjois-Suomen Aluehallintoviraston ylitarkastaja ja ohjausryhmän puheenjohtaja Anna Mattila piti lyhyen esityksen metsäpalojen lentotähystyksen nykytilasta ja tulevista tarpeista. Mattilan mukaan tavoitteena on tehostaa lentotähystyksen toimintaa ja varmistaa nopea reagointi metsäpalojen havaitsemiseksi ja torjumiseksi. Metsäpalojen tähystystoiminta on lakisääteinen tehtävä, ja se tuotetaan lentokoneilla, joita operoivat ilmailualan yritykset ja yhdistykset. Suomessa on 22 lentoreittiä, 17 palveluntuottajaa ja toiminnassa on mukana yli 530.

Hankkeen esittely

Hankkeen projektipäällikkö Sami Kinnunen esitteli seuraavaksi hanketta ja sen kulkua. Kokouksessa käytiin läpi hankkeen taustat ja tarpeet sekä asetettiin selkeät tavoitteet ja odotukset. Hanke on suunniteltu vuosille 2024–2026, ja sen tarkoituksena on kehittää tähystystoiminnan ohjeistusta, koulutusta ja yhteistyötä. Kokouksessa käsiteltiin hankkeen aikataulu ja toimintasuunnitelma. Tavoitteena on edetä suunnitellusti ja saavuttaa hankkeen tavoitteet aikataulussa.

Viestintäkanavat ja -käytännöt määriteltiin, jotta tiedonkulku sujuisi tehokkaasti kaikkien osapuolten välillä. Lentopelastusseuran viestijä Raakel Saarinen kertoi lyhyesti hankkeen viestinnästä ja viestintäkanavista. Viestinnässä käytetään enimmäkseen Lentopelastusseuran viestintäkanavia, ja viestintä tapahtuu sekä sisäisesti että ulkoisesti eri kanavien kautta.

Seuraamalla Lentopelastusseuran sosiaalisen median kanavia pysyt ajan tasalla hankkeen etenemisestä.

Mitä seuraavaksi?

Hanke käynnistyy kunnolla elokuussa, jolloin selvitetään metsäpalojen lentotähystyksen osaamisen kehittämisen nykytilaa ja tarpeita. Lokakuussa on tarkoitus aloittaa koulutussuunnittelu sekä järjestää ohjausryhmän seuraava kokoontuminen. Ohjausryhmään on saatu mukaan paljon alan asiantuntijoita, joiden kanssa työstämme hanketta eteenpäin.

Kokouksessa käsitellyt aiheet ja tehdyt päätökset antavat vahvan pohjan hankkeen jatkotoimille ja metsäpalojen lentotähystyksen kehittämiselle Suomessa. Hanke pyrkii varmistamaan lentotähystystoiminnalla parhaan mahdollisen tuen pelastustoimelle ja edistämään yhteistyötä eri osapuolten välillä. Hankkeen rahoituksesta vastaa Palosuojelurahasto.

Lisätietoja hankkeesta antaa:

Sami Kinnunen, Suomen Lentopelastusseura

Anna Mattila, Pohjois-Suomen aluehallintovirasto

Kevätseminaari ja valtuuston kevätkokous 8.-10.3.2024

Lentopelastusseura järjesti viikonloppuna kevätseminaariin sekä valtuuston kevätkokouksen Viking Linen m/s Gabriellalla. Tapahtuma tarjosi mahdollisuuden syvälliseen keskusteluun ja strategioiden suunnitteluun Lentopelastusseuran ja lentopelastustoiminnan kehittämiseksi.

Lentopelastusseuran nykytila

Seminaarin avasivat Lentopelastusseuran hallituksen puheenjohtaja Pekka Halme ja valtuuston puheenjohtaja Jyri Miettinen. He esittelivät päivien ohjelman sekä tulevaisuuden näkymiä Lentopelastusseuran toiminnalle. Avauspuheenvuorossa korostettiin tarvetta tiiviimmälle yhteistyölle viranomaisten kanssa.

Seminaarin ensimmäisessä osassa käytiin vilkasta keskustelua tulevan neuvottelukunnan roolista ja sen mahdollisuuksista edistää Lentopelastusseuran näkyvyyttä. Lisäksi tarkasteltiin koulutus- ja valmiustoiminnan nykytilaa sekä katsottiin Lentopelastusseuran strategiaa ajalta 2019-2024. Kevätseminaarin aikana järjestettiin myös KVT-toimikunnan kokous, jossa käsiteltiin ajankohtaisia koulutus- ja valmiusasioita.

Lentopelastusseuran tulevaisuus

Seminaarin toisena päivänä osallistujat pääsivät tulevaisuustyöpajaan, jonka tavoitteena oli luoda visioita ja suunnitelmia Lentopelastusseuran tulevaisuuden kehittämiseksi. Osallistujat jakoivat ideoitaan ja näkemyksiään siitä, mitkä ovat Lentopelastusseuran toiminnan vahvuudet ja heikkoudet, millaisia tulevaisuuden mahdollisuuksia ja uhkia toiminnassa nähdään ja miten haasteet ratkaistaan. Keskustelusta nousi esille erinomaisia näkökulmia, jotka koottiin ja käydään lävitse Lentopelastusseuran toimistolla seminaarin jälkeen.

Kevätseminaarin lopuksi pidettiin valtuuston kevätkokous. Kevätkokouksessa käytiin lävitse mm. yhdistyksen toimintakertomus viime vuodelta, yhdistyksen tilinpäätös ja tilintarkastajan lausunto sekä päätettiin tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille. Lisäksi valtuusto päätti valita hallitukseen Panu Markkasen tilalle hallituskauden 2025 loppuun asti Suomen Liidinpelastajien puheenjohtajan Mika Leppihalmeen.

Toimintakertomus ja vuoden lentopelastaja

Tapahtumassa esiteltiin myös uusi Toimintakertomus 2023, joka antoi kuvan Lentopelastusseuran viime vuoden toiminnasta ja saavutuksista. Lisäksi toimintakertomuksessa ilmoitettiin, että vuoden Lentopelastajaksi on valittu valtuuston puheenjohtaja Jyri Miettinen. Alla muutama sana Jyrin valinnasta:

”Jyri on ollut jo vuosia erittäin aktiivinen sekä kouluttamaan omassa hälytysryhmässään että myös osallistumaan erilaisiin koulutus- ja harjoitustapahtumiin. Pitkän linjan ilmailijana Jyri on onnistunut toimimaan, ja saamaan myös kouluttamansa henkilöt toimimaan tehokkaasti ja turvallisesti. 

Lentopelastusseuran hallintojärjestelmän uusiuduttua vuonna 2020 Jyri asetettiin epäkiitolliseen tehtävään valtuuston puheenjohtajaksi, tehtävänään nostaa valtuusto tyhjästä Lentopelastusseuran organisaation oleelliseksi osaksi. Hän onnistui tehtävässään erinomaisesti, ja valtuuston siirtyessä toiseen toimintakauteen vuonna 2024 sen toiminta on vakiintunutta ja tehokasta.”

Lentopelastusseuran kevätseminaari ja valtuuston kevätkokous osoittautuivat menestyksekkääksi foorumiksi ajatusten vaihtoon ja yhteistyön syventämiseen lentopelastusalan parissa.

Metsäpalojen lentotähystystoiminnan osaamisen kehittämisen -hanke käynnistyy

Metsäpalojen lentotähystystoiminnan osaamisen kehittämisen -hanke

Vuoden lopussa saimme kuulla hyviä uutisia Palosuojelurahastolta, sillä pääsemme maaliskuussa käynnistämään uuden hankkeen metsäpalojen lentotähystystoiminnan osaamisen kehittämistä varten. Hankkeen tarkoituksena on luoda uusi koulutusjärjestelmä, jota lähdemme rakentamaan yhdessä Pohjois-Suomen aluehallintoviraston kanssa. 

Hankkeen tavoitteet

Hankkeen päätavoitteena on määrittää toiminnassa tarvittavan suorituskyvyn mukainen lentohenkilöstön osaamisen minimitaso. Tämä hanke ei ainoastaan aseta uusia standardeja lentotähystystoiminnalle, vaan se myös luo kattavan koulutusjärjestelmän, tavoitteet opetukselle, oppimissisällöt sekä arviointiperusteet. Näiden lisäksi hanke avaa ovet jatkuvalle osaamisen ylläpidolle ja kehittämiselle aina muuttuvassa toimintaympäristössä. 

Hankkeella taataan osaava henkilöstö metsäpalojen tähystyslennoille myös tulevaisuudessa, jossa metsäpalojen ennustetaan lisääntyvän ilmaston lämpenemisen myötä. Arviolta pari vuotta kestävä metsäpalojen tähystystoiminnan osaamisen kehittämisen hanke toteutetaan asiantuntijoista koostuvan ohjausryhmän tuella. Hankkeen ohjausryhmään on pyydetty asiantuntijoita eri organisaatioista sekä ilmailun, pelastustoimen että muiden keskeisten sidosryhmien saralta.

Hanketta viedään eteenpäin hanketyöryhmän ja projektipäällikön johdolla, ja hankkeesta vastaavana isäntäorganisaationa toimii Suomen Lentopelastusseura. Hankkeen taustalla on vahva yhteistyö Pohjois-Suomen aluehallintoviraston kanssa, ja sen myötä luodaan kestäviä puitteita lentotähystystoiminnan osaamisen ylläpidolle ja kehittämiselle tulevaisuudessa. Rahoituksen hankkeelle olemme saaneet Palosuojelurahastolta. 

Yhteistyö Pohjois-Suomen aluehallintoviraston kanssa

Pohjois-Suomen aluehallintoviraston tehtävänä on järjestää metsäpalojen tehokas tähystys koko Suomessa. Tähystystoimintaa tuotetaan tällä hetkellä ilma-aluksilla 22 reitillä. Vuoden 2023 tähystyskaudella toiminnassa oli mukana liki 600 eri taustaista henkilöä ilmailukerhojen sekä ilmailualan yritysten kautta.

Metsäpalojen tähystystoiminta on erittäin moniulotteista toimintaa, ja siihen osallistuvalta lentohenkilöstöltä vaaditaan useita eri kyvykkyyksiä, muun muassa teknistä osaamista sekä ymmärrystä maastopalojen lainalaisuuksista. Toimiminen osana ilma-aluksen miehistöä, paikannus- ja Virve-viestintätaidot sekä paloalueen laajuuden ja leviämissuunnan arviointi ovat esimerkkejä haastavista osaamisalueista, jotka vaaditaan jokaiselta lentohenkilöstössä toimivalta. Yhteistyö ilma-aluksen ja sammutustoimintaa johtavan pelastusviranomaisen kanssa tulee olla sujuvaa, mikä vaatii toteutuakseen lentohenkilöltä riittävää ymmärrystä myös pelastustoimen järjestelmistä sekä maastopalojen sammutustoiminnan periaatteista.

Yhteyshenkilöt

Sami Kinnunen, Suomen Lentopelastusseura
Anna Mattila, Pohjois-Suomen aluehallintovirasto